มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์